Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

 

          Ο Νόμος 1566/30-9-85 που αναφέρεται στη δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προβλέπει ότι:

άρθρο 53, παρ. 2: «οι γονείς των μαθητών κάθε δημόσιου σχολείου συγκροτούν ένα σύλλογο γονέων, που φέρει την επωνυμία του σχολείου και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε αυτόν»

 άρθρο 53. παρ. 14:«ο διευθυντής του σχολείου, όπου δεν έχει ιδρυθεί σύλλογος γονέων, μεριμνά μόνο για τη σύγκλιση γενικής συνέλευσης των γονέων, προκειμένου να ιδρυθεί αυτός...» .

           Όλοι οι γονείς ή κηδεμόνες που έχουν παιδιά στο σχολείο αποτελούν τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, η οποία εκλέγει κάθε δύο χρόνια το 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο του. Το καταστατικό δεν μπορεί να αποκλείσει γονέα να γίνει οποτεδήποτε μέλος του συλλόγου, μετά την εκπλήρωση τυχόν υποχρεώσεών του. Στις γενικές συνελεύσεις δεν καλούνται μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη αλλά όλοι οι γονείς, οι οποίοι ακόμα και κατά την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, μετά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, μπορεί να γίνουν μέλη του Συλλόγου και να υποβάλλουν υποψηφιότητα ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Εκπρόσωποι του Συλλόγου στην Ένωση γονέων.

            Το Δ.Σ. υλοποιεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, εκπροσωπεί τους γονείς και φροντίζει για τη δραστηριοποίησή τους και την ενημέρωσή τους. Προσπαθεί να δημιουργεί συνθήκες συμμετοχής και έκφρασης όλων των γονέων. Η συμμετοχή και η δραστηριοποίηση του κάθε γονέα, αφού οι συνθήκες υπάρχουν, είναι πλέον ατομική του ευθύνη. Ο Σύλλογος στα πλαίσια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχει και έναν άλλο σημαντικό ρόλο. Πρέπει να είναι ο θεματοφύλακας των δικαιωμάτων των μαθητών του σχολείου αφού αυτοί δεν μπορούν ή δεν προβλέπεται να μπορούν να εκφραστούν. Το Δ.Σ. πρέπει να δίνει την ευκαιρία, με συγκεκριμένους και αντίστοιχους με τη ηλικία των μαθητών τρόπους, να εκφράζονται και vα συμμετέχουν σε δραστηριότητες πέραν του στενού σχολικού προγράμματος.

           

        Ο ίδιος νόμος επίσης, προβλέπει τα όργανα στα οποία ο Σύλλογος συμμετέχει με εκπροσώπους και είναι: Ένωση Γονέων , Ομοσπονδία Γονέων και Συνομοσπονδία Γονέων .

 

         O Σύλλογος των γονέων είναι ένας σημαντικός θεσμός, αναπόσπαστο μέρος της Σχολικής Κοινότητας, Τα άλλα μέρη είναι ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου, που έχουν και την ευθύνη διοίκησης του σχολείου και ο Εκπρόσωπος του Δήμου.

 

         Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου συμμετέχοντας στα όργανα αυτά έχουν τη δυνατότητα για παρεμβάσεις σε ζητήματα που αφορούν στη διαχείριση των οικονομικών πόρων, στην ασφάλεια και στην υγιεινή των χώρων του σχολείου αλλά και σε ζητήματα παιδαγωγικά, εκπαιδευτικά και δραστηριοτήτων.

 

          Kάθε ζήτημα ή πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπίζεται με πρωτοβουλία και ευθύνη του Δ.Σ. του Συλλόγου σε συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς της σχολικής κοινότητας. Επίσης σημαντικό είναι το Δ.Σ. να μπορεί να διακρίνει τα όρια του και την αυτονομία τόσο τη δική του, όσο και των υπολοίπων φορέων της σχολικής κοινότητας,

 

 

                                         ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

            Σε κάθε δημόσιο σχολείο συγκροτείται σχολική επιτροπή, που αποτελείται από εκπρόσωπο του Δήμου ή της κοινότητας, εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, το διευθυντή του σχολείου και εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

          Έργο της Σχολικής Επιτροπής είναι η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για τις λειτουργικές δαπάνες, η ανάθεση της λειτουργίας των κυλικείων μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό, η ευθύνη εξασφάλισης του σχολείου με όλα τα απαραίτητα μέσα για την λειτουργία του, καθώς και η αντιμετώπιση κάθε λειτουργικού προβλήματος.

            Η Σχολική Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του εκάστοτε Δημάρχου, με την οποία ορίζεται και ο πρόεδρος.